nie pokazuj więcej , zamknij
nowe zasady dotyczące Cookies

FRESHgroup Sp z o.o. informuje, że na swoich stronach www wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając ze stron FRESHgroup Sp z o.o., wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 

Regulamin

I. Definicje

1. Operator/Usługodawca - firma FRESHGROUP  sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 3/8, 63-100 Śrem, właściciel strony internetowej www.freshgroup.pl , prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej nr 5939 wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Śrem identyfikująca się numerem NIP: 785-162-94-11, REGON: 411143164 zwany w dalszej części Regulaminu 'FRESHgroup' lub 'FRESH'.

2. Klient/Usługobiorca - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw we własnym imieniu zlecająca FRESHgroup świadczenie usług serwera wirtualnego poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie Operatora.

3. Konsument to podmiot korzystający z usługi w celu nie związanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą.

4. Usługa serwera wirtualnego zwana również Usługą i Usługą hostingową polega na udostępnieniu Klientowi powierzchni dyskowej na serwerze Usługodawcy skonfigurowanej zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej FRESHgroup specyfikacją serwera wirtualnego.

5. Limit transferu - wyznaczony lub nie i zawarty w specyfikacji Usługi serwera wirtualnego limit ruchu z i do serwera wirtualnego Klienta. Limit ruchu obejmuje dane pobrane i wysłane poprzez protokoły FTP, HTTP, SMTP, POP3 i inne uruchomione na potrzeby Klienta.

6. Regulamin - niniejszy regulamin FRESHgroup

7. Polityka prywatności - dokument umieszczony na stronach internetowych FRESHgroup określający zasady przechowywania i udostępniania danych osobowych Klientów.

8. Okres próbny - wskazany przez Usługodawcę okres, w którym Usługa serwera wirtualnego świadczona jest nieodpłatnie.

9. Opłata abonamentowa - wynagrodzenie, za wymienione w regulaminie Usługi, uiszczane z góry przez Klienta za pewien okres.

10. Netykieta - dostępny na stronach FRESHgroup zbiór zasad i norm postępowania przyjętych do stosowania przez użytkowników sieci Internet w tym przez Klientów FRESHgroup

11. SPAM - informacja, przesyłana pocztą elektroniczną, która nie była zamawiana przez adresata.

II. Postanowienia ogólne

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a Operatorem o świadczenie Usługi serwera wirtualnego. Składąc zamówienie Klient oświadcza iż zapoznał się i w całości akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności FRESHgroup.

2. Akceptując Regulamin Klient, jeżeli nie zgłosi zastrzeżeń, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej produktów i usług FRESHgroup oraz wyraża zgodę na publikację swoich podstawowych danych (nazwa firmy, adres serwisu www) na liście referencyjnej FRESHgroup.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili udostępnienia ich na stronie internetowej Operatora. O zmianach regulaminu Klienci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany przy zamawianiu Usługi adres e-mail. Klient w ciągu 2 tygodni może zgłosić zastrzeżenia do regulaminu. Brak zastrzeżeń do regulaminu po tym czasie oznacza pełną jego akceptację.

III. Zakres odpowiedzialności

1. Klient zobowiązuje się do przestrzegania netykiety oraz korzystania z usług zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób nie naruszający obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich w szczególności w zakresie praw autorskich oraz dóbr osobistych.

2. Klient ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie usługi przez osoby trzecie, którym Klient udostępnił usługę.

3. Zabrania się wykorzystywania usługi do rozpowszechniania treści ogólnie przyjętych za erotyczne oraz rozpowszechniania materiałów warezowych przy wykorzystaniu usługi (nielegalne oprogramowanie, pliki mp3.).

4. W przypadku uzyskania przez Operatora wiarygodnej informacji o wykorzystywaniu usługi przez Klienta niezgodnie z przepisami prawa i/lub Regulaminem, Operator ma prawo zawieszenia, zablokowania lub anulowania Usługi oraz ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności. Operator ma również prawo w takiej sytuacji przekazać dane osobowe Klienta odpowiednim organom władzy publicznej.

5. Operator przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883

6. Klient odpowiada za podanie prawidłowych danych kontaktowych podczas zamawiania usługi (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, dane do wystawiania faktur). Podanie nieprawdziwych danych upoważnia Operatora do zawieszenia i/lub anulowania usługi w trybie natychmiastowym, również po dokonaniu opłaty abonamentowej. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

7. Operator zobowiązauje się do świadczenia usług, za które Klient uiścił opłatę abonamentową.

8. Jeżeli zaistnieje konieczność planowanego czasowego (powyżej 12h) odłączenia dostępu do Usług, Operator zobowiązuje się do poinformowania o tym Klientów min. 24h przed momentem odłączenia Usług.

9. Za brak ciągłości Usług, zawiniony przez Operatora, trwający ponad 48h Operator zobowiązuje się do rekompensaty w postaci wydłużenia abonamentu o miesiąc za każde rozpoczęte 48 godzin przerwy.

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane z winy osób trzecich (banki, poczta, rejestratorzy domen, operatorzy zapewniający dostęp do sieci Internet). Operator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych Klienta.

11. W przypadku poniesienia przez Klienta szkody Operator odpowiada w zakresie określonym niniejszym regulaminem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta korzyści.

12. Za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (kataklizmów np. powódź, huragan) Operator nie ponosi odpowiedzialności.

13. Operator zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania serwisu w przypadku gdy nieprawidłowo wykorzystuje on zasoby serwera. Dotyczy to szczególnie wszelkiego rodzaju skryptów instalowanych przez Klienta, które ograniczają lub blokują dostępność serwera. Jednocześnie Operator zobowiązuje się udostępnić niezbędne dane oraz w miarę możliwości udzielić fachowych porad tak by możliwie najszybciej usunąć usterkę i przywrócić funkcjonalność serwisu internetowego Klienta.

14. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania, albo zaprzestania świadczenia usługi i rozwiązania umowy jeśli Klient będzie wykorzystywał usługę w sposób niezgodny z przeznaczeniem, działał na szkodę Operatora, naruszał zasady Netykiety, wysyłał pocztą elektroniczną niezamawiane przez adresata informacje (spam).

IV. Zamawianie usługi

1. Zamówienie usługi odbywa się poprzez formularz umieszczony na stronie Operatora. Usługi są aktywowane na okres próbny 10 dni. Jeśli w tym czasie Operator odnotuje wpływ kwoty opłaty abonamentowej na rachunek bankowy usługa jest przedłużana o długość opłaconego abonamentu licząc od momentu zamówienia usługi.

2. Jeśli po upływie okresu próbnego Operator nie otrzyma potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej usługa jest blokowana na 7 dni. Jeżeli po upływie tego terminu Operator nie otrzyma opłaty abonamentowej następuje zaprzestanie świadczenia usługi.

3. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Usługi w trakcie okresu próbnego jeżeli Usługa została zamówiona po raz kolejny po wcześniejszym usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty abonamentowej.

V. Przedłużanie okresu świadczenia Usługi

1. Nie później niż 21 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego Operator poinformuje Klienta przy pomocy poczty elektronicznej o zbliżającym się końcu okresu abonamentowego oraz prześle Klientowi fakturę Pro Forma na kolejny okres abonamentowy.

2. Przekroczenie okresu abonamentowego i nie dokonanie zapłaty za kolejny okres będzie skutkowało zablokowaniem usługi na okres 14dni. Jeśli w tym czasie Operator otrzyma potwierdzenie otrzymania zapłaty Usługa natychmiast zostanie odblokowana. W przypadku nie otrzymania przez Operatora potwierdzenia zapłaty po tym terminie nastąpi usunięcie Usługi.

3. Po usunięciu Usługi Operator nie jest zobowiązany do przechowywania danych zapisanych na kontach Użytkownika.

4. Przedłużanie usłuig - FRESHgroup nie gwarantuje, iż po dokonaniu wpłaty po przekroczeniu terminu ważności, zostanie wykonane przedłużenie okresu ważności serwera wirtualnego lub rejestracji domeny. W przypadku braku możliwości przedłużenia okresu ważności serwera lub okresu rejestracji domeny, dokonana wpłata zostanie zwrócona, na Państwa konto.

5. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usługi w FRESHgroup brak wpłaty tytułem przedłużenia domeny lub usługi hostingowej na kolejny okres abonamentowy oznacza rozwiązanie umowy z FRESHgroup.

VI. Płatności i dokumenty księgowe

1. Opłata za Usługę jest ustalana według cennika znajdującego się na stronie internetowej Operatora w dniu zamawiania usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego.

2. Opłata abonamentowa za Usługę jest niepodzielna. Oznacza to, że nie można wnieść opłaty za okres abonamentowy inny niż wskazany w cenniku na stronie internetowej Operatora.

3. Wniesienie opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany cen świadczonych usług do końca bieżącego okresu abonamentowego.

4. Rezygnacja z usługi przed końcem bieżącego okresu abonamentowego nie pociąga za sobą zwrotu całości ani części abonamentu. Zasada ta nie dotyczy sytuacji gdy Klientem jest Konsument - w takiej sytuacji Operator zwróci Klientowi opłatę abonamentową umniejszoną proporcjonalnie o opłatę za okres w którym Klient korzystał z usługi.

5. Klient dokonuje płatności za Usługę na podstawie faktury Pro Forma wystawionej przez Operatora. Operator wystawia fakturę VAT po otrzymaniu wpłaty za abonament.

6. Opłata abonamentowa za Usługę jest wyłącznie wynagrodzeniem za jej świadczenie. Nie obejmuje kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu, opłat telekomunikacyjnych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron WWW oraz konfiguracji sprzętu i oprogramowania po stronie Klienta.

7. Operator wystawia dodatkową f-rę pro forma płatną w terminie 7 dni w przypadku wystąpienia nadtransferu. Nie dotrzymanie terminu płatności ninejszej f-ry uprawnia operatora do zablokowania dostępu do konta. Klient jest zobowiązany do samodzielnego śledzienia wykorzystanego trasnferu przy pomocy panelu administracyjnego.

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacja w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez Operatora powinna zostać sporządona w formie pisemnej i zawierać informacje o Kliencie umożliwiające jego identyfikację, nazwę, rodzaj oraz okres świadczenia Usługi, przedmiot reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz proponowany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji.

2. Reklamacją powinna zostać przesłana listem poleconym na adres wskazany w punkcie I.1.

3. Operator rozpatrzy reklamację w ciągu siedmiu dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie pisemnie poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji.

4. Dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji go na stronach internetowych Operatora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw wraz z późniejszymi zmianami.